بازدید کنندگان سایت: 808962

بازدید کنندگان امروز: 34

بازدید کنندگان حاضر سایت: 1
صفحه اصلی > نشريات > موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
سایتهای تکشلهای موسسه آموزش عالی علوم انسانی

1

2

3

4

فصلنامه پيام کوثر

فصلنامه پيام ياسين

فصلنامه سخن صبا

فصلنامه طليعه خرد

تشکل فرهنگي کوثر

تشکل علمی فرهنگی یاسین تشکل فرهنگی صبا تشکل فرهنگی طلاب افغانستان

علمي،فرهنگي،اجتماعي

علمي،فرهنگي،اجتماعي

علمي،فرهنگي،اجتماعي

علمي،فرهنگي،اجتماعي

فارسي

فارسي

فارسي

فارسي

5

6

7

8
مجله بامیان

فصلنامه پیام هادیتشکل علمي فرهنگي
راه روشن

تشکل فرهنگی
امام هادی (ع)دینی ،اجتماعی، فرهنگی

علمي،فرهنگي،اجتماعيفارسي

فارسیقم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir