بازدید کنندگان سایت: 808971

بازدید کنندگان امروز: 43

بازدید کنندگان حاضر سایت: 1
صفحه اصلی > نشريات > نمایندگی مشهد 
سایتهای تکشلهای مدرسه امام خمینی ره

1

 

 2

 

3

 

4

     

     

      

گاهنامه گپ نو

 

فصلنامه پيام رافت

 

هفته نامه ديدار

 

شش ماهه البيان

تشکل ابوخالد کابلی

  تشکل بزم رافت   تشکل روحانیت امامیه هرات   تشکل فرهنگی البیان

علمي،فرهنگي،اجتماعي

 

علمي،فرهنگي،اجتماعي

 

علمي،فرهنگي،اجتماعي

 

علمي،فرهنگي،اجتماعي

فارسي

 

اردو

  فارسي   اردو
             

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

فصلنامه انوار ولايت

 

فصلنامه هموطن

 

فصلنامه خطیب

 

فصلنامه کليک

تشکل فرهنگی الجواد فاوندیشن

  تشکل فرهنگی امام صادق ع   تشکل فرهنگی برگ سبز   تشکل فرهنگی تبلور اندیشه

علمي،فرهنگي،اجتماعي

 

علمي،فرهنگي،اجتماعي

 

فرهنگي،اجتماعي،سياسي

 

علمي،فرهنگي،سياسي

 اردو،انگليسي

 

فارسي

 

فارسي

 

فارسي

 

 

 

 

 

 

 

9

 

10

 

11

 

12

 

       

فصلنامه پيام معصوم‌ ع

 

فصلنامه راز سبز

       

تشکل فرهنگی چهارده معصوم‌ ع

  تشکل فرهنگی موعود        

علمي،فرهنگي،اجتماعي

 

ديني،فرهنگي،اجتماعي

       

اردو،پرکي

 

فارسي

       
             
قم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir