بازدید کنندگان سایت: 808983

بازدید کنندگان امروز: 55

بازدید کنندگان حاضر سایت: 1
صفحه اصلی > پایگاه های اطلاع رسانی > مراکز مستقل و تحت اشراف 
سایتهای تکشلهای مدرسه علوم انسانی

1

2

3

تشکل علمي فرهنگي علوي دارالقرآن

تشکل علمی فرهنگی هادی تی وی

دار السیده رقیه للقرآن الکریم

قرآن

فرهنگي،مدهبي

قرآن،حديث،ادعيه

اردو،انگليسي

اردو،انگليسي

عربي

4

5

6

سید الکوان

شبکه الدعاء

فرهنگی،اجتماعی،خبری

فرهنگي،تاريخي

عربي

اردو،انگليسيي

قم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir