بازدید کنندگان سایت: 808949

بازدید کنندگان امروز: 21

بازدید کنندگان حاضر سایت: 5
صفحه اصلی > پایگاه های اطلاع رسانی > موسسه آموزش عالی بنت الهدی 
سایتهای تکشلهای مدرسه علوم انسانی

1

2

3

انجمن علمی فرهنگی وحدت

انجمن فاطمیه

تشکل رائدات الهدی

مقالات(اعتقادی،اسلامی)

فرهنگی،اجتماعی

اعتقادی دینی

ترکي استانبولي

فارسي

عربی

4

5

6

تشکل ریحانه النبی

تشکل بشری

تشکل ضحی

فرهنگی،اجتماعی

فرهنگی،اجتماعی

فرهنگی،اجتماعی

فارسی

فارسي

اردو.فارسی

7

8

9

                                                 

                                        

تشکل عفاف

فرهنگی،اجتماعی

فارسی.اردو

قم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir