بازدید کنندگان سایت: 808988

بازدید کنندگان امروز: 60

بازدید کنندگان حاضر سایت: 1
صفحه اصلی > آيين نامه ها 
 

در صد پيشرفت : پيش نويس اين آيين نامه در خرداد ماه 88 آماده ودر پنج جلسه كميسيون تشكلها وانجمنهاي فرهنگي مطرح گرديده ومنتظر تصويب وابلاغ نهايي است .

    

اين آيين نامه در سال 1385 پس از طرح در كميسيون ، به تصويب رسيده وابلاغ رياست محترم جامعه را نيز دريافت نموده است

 

اين آيين نامه در سال 1385 پس از طرح در كميسيون ، به تصويب رسيده وابلاغ رياست محترم جامعه را نيز دريافت نموده است

 

در صد پيشرفت: پيش نويس اين آيين نامه ودستور العمل اجرايي آن آماده شده است ومنتظر طرح در كميسيون مي باشد

 

در صد پيشرفت: پيش نويس اين آيين نامه ودستور العمل اجرايي آن آماده شده است ومنتظر طرح در كميسيون تشكلها مي باشد

 

در صد پيشرفت: پيش نويس اين آيين نامه ودستور العمل اجرايي آن آماده شده است ومنتظر طرح در كميسيون تشكلها مي باشد.

     
قم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir