بازدید کنندگان سایت: 808980

بازدید کنندگان امروز: 52

بازدید کنندگان حاضر سایت: 1
صفحه اصلی > ثبت تشکلها > سوابق پشتیبانی از تشکل  

سوابق پشتیبانی از تشکل

ردیف

عنوان حمایت

تاریخ حمایت

میزان حمایت (ریال)

نام واحد حمایت کننده

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

قم - خیابان معلم - جامعة المصطفی(ص) العالمیة - معاونت فرهنگی و تربیتی - تلفن: 7172293 - anjooman@miu.ac.ir